Monday, April 6, 2020

Ngõ Vắng Đuờng Xưa

Thơ: Nguyễn Dũng
Phổ nhạc: Nguyễn Hải
Hoà âm: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment