Sunday, April 5, 2020

Bên dòng suối

Thơ: Nguyễn Dũng
Phổ nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment