Sunday, April 5, 2020

Bên Dòng Suối

Thơ: Nguyễn Dũng
Phổ nhạc: Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment