Sunday, January 13, 2019

Hai đầu nỗi nhớ

Thơ: Thủy Lục
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm nhạc: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Saturday, January 5, 2019

Trăng khuya

Thơ: Trầm Nhi
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & H.L. Phương
Trình bày: Hà Lan Phương