Monday, January 8, 2018

Thu vạn cổ sầu

Thơ: Nguyễn Lập
Phổ nhạc: Hoàng Lan
Đệm nhạc: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment