Monday, January 1, 2018

Giữa một chiều mưa

Thơ: Từ Tú Trinh
Phổ nhạc: Ng. Hải & H.L. Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment