Wednesday, January 24, 2018

Giáng sinh buồn

Thơ: Ly Ly Nguyễn
Nhạc: Ng. Hải & H.L. Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment