Sunday, December 24, 2017

Nghe anh nói Huế

Thơ: Diêu Linh
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Source: Honque.net
Trình bầy: Hà Lan Phương

Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment