Thursday, February 9, 2017

Giã từ yêu

Thơ: Trường Đinh
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment