Friday, May 9, 2014

Về Nguồn

mp3

Sáng tác: Nguyễn Hải Hà Lan Phương, thơ: Lăng Già Tâm, phối âm: Giác An, Trình Bầy: Đông Quân

2 comments: