Wednesday, April 9, 2014

Vết Thương Nghìn Năm

Mời nghe sáng tác mới của: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Keyboard: Nguyễn Hải
Video clip: Dĩ Vãng Buồn

Trình bầy: Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment