Friday, April 18, 2014

Nén Đau Thương

Nhạc và lời: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Video clip: Dĩ Vãng Buồn

Trình bầy: Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment