Tuesday, March 11, 2014

Nhỏ Người Dưng

Thơ: Niệm Nhiên
Nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Quang Đạt
Video clip: Dĩ Vãng Buồn

Trình bầy: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment