Thursday, December 26, 2013

Mẹ Là Thơ Nên Đất Nước Sẽ Hồi Sinh

Thơ: Trần Trung Đạo
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Giác An
Video clip: Hà Lan Phương

Trình bầy: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment