斷無言
了了於心誕自傷
無法亂言事世常
翌日少痊予病滿
九泉安樂不能相
08.2013
冬和阮志合。

Tâm đoạn vô ngôn
Liễu liễu ư tâm đản tự thương
Vô pháp loạn ngôn sự thế thường
Dực nhật thiểu thuyên dư bệnh mãn
Cửu tuyền an lạc bất năng tương
08.2013
Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP

Tạm dịch:
trong lòng hiểu biết phải tự thương mình
bất cẩn trong lời nói là chuyện thường tình
ngày mai dù bệnh không thuyên giảm được
chốn cửu tuyền dù đã yên ổn cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại