Monday, August 12, 2013

Nhớ Anh

Thơ: Trần Diễm Thúy
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Quang Đạt
Video clip: Dĩ Vãng Buồn
Trình bầy: Hạnh Nguyên

No comments:

Post a Comment