Friday, August 23, 2013

Khúc Đồng Dao

Mắt Đen lay láy hay cười
Tóc ngăn ngắn chỉ nửa vời chấm vai

Thơ: Niệm Nhiên
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Quang Đạt
Video clip: Dĩ Vãng Buồn
Trình bầy: Mai Hậu "giọng Nam Bộ"

No comments:

Post a Comment