Wednesday, July 17, 2013

Nghe Những Tàn Phai

Thơ: Miên Thụy
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Keyboard: Nguyễn Hải
Trình Bầy: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment