Wednesday, July 31, 2013

Lời Niệm Khuya

Thơ: Chu Thụy Nguyên
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Keyboard: Nguyễn Hải
Video clip: Dĩ Vãng Buồn
Trình bầy: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment