Tuesday, July 30, 2013

Có Nghe Đời Nghiêng

Nhạc: Trịnh Công Sơn
Keyboard: Nguyễn Hải
Video clip: Dĩ Vãng Buồn
Trình Bầy: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment