Tuesday, June 11, 2013

Thoáng Xưa

Thơ: Trần Lộc
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Trình Bầy: Quang Minh

No comments:

Post a Comment