Wednesday, June 5, 2013

Giữa một chiều mưa

Thơ: Từ Tú Trinh. 
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương. 
Trình Bầy: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment