Friday, June 7, 2013

Em là Tặng phẩm từ trời

Thơ: Bác Từ
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Trình bầy: Hà Lan Phương
Bài thơ của bác Từ đã là tặng phẩm tuyệt vời để chúng ta mỗi người hát riêng tặng lại cho chính tặng phẩm đã được trời ban của mình, Cảm ơn thi sĩ Bác Từ với những lời ngọt ngào tha thiết để NH&HLP viết thành nhạc tình mật ngọt này.

No comments:

Post a Comment