Tuesday, June 18, 2013

DỪNG CHÂN BẾN PHẬT - Đông Hòa Nguyễn Chí HiệpDừng Chân Bến Phật
( thập thủ liên hoàn thuận nghịch độc)

a1.
Trần duyên bến ảo mộng phai dần
Thiện ý hồi nguyên hóa bạch vân
Tâm trí giữ hoài xa chướng nghiệp
Mõ chuông say mãi dứt tranh phần
Tàn thu rũ lá vàng sau ngõ
Nguyện ước như mơ thoảng trước sân
Thân xác gửi đây nơi vắng lặng
Thần tiên cảnh Phật bến dừng chân

a2.

Chân dừng bến Phật cảnh tiên thần
Vắng lặng nơi đây gửi xác thân
Sân trước thoảng mơ như ước nguyện
Ngõ sau vàng lá rũ thu tàn
Phần tranh dứt mãi say chuông mõ
Nghiệp chướng xa hoài giữ trí tâm
Vân bạch hóa nguyên hồi ý thiện
Phai dần bến ảo mộng duyên trần

b1.
Duyên Phật gửi lòng nhẹ bước chân
Thượng sơn miền hạ ngắm đài vân
Tiên kinh luyện chú tâm hồi niệm
Ý nguyện hoàn nguyên xác giữ phần
Yên nghỉ sẽ thôi qua khổ nạn
Thoát ly vừa được dứt si sân
Thiền căn khởi phát vô sinh diệt
Duyên Phật gửi đời biển tục trần

b2.
Trần tục biền đời gửi Phật duyên
diệt sinh vô phát khởi căn thiền
Sân si dứt được vừa ly thoát
Khổ nạn qua thôi sẽ nghĩ yên
Phần giữ xác nguyên hoàn nguyện ý
Niệm hồi tâm trí luyện kinh tiên
Vân đài ngắm hạ miền sơn Thượng
Chân bước nhẹ lòng gửi Phật duyên

c1.
Thu họa cảnh mơ cõi tục trần
Nhiệm mầu hương dịu tỏa bên sân
Mù sương khói quyện xao thiền viện
Huệ đức ân sâu thấm mộ phần
Ru khẽ tiếng kinh huyền độ giới
Tịnh an hồn xác nhẹ phong vân
Thù tan đã dứt lòng xa thoảng
Tu để thoát đời kiếp giả chân

c2.
Chân giả kiếp đời thoát để tu
Thoảng xa lòng dứt đã tan thù
Vân phong nhẹ xác hồn an tịnh
Giới độ huyền kinh tiếng khẽ ru
Phần mộ thấm sâu ân đức huệ
Viện thiền xao quyện khói sương mù
Sân bên tỏa dịu hương mầu nhiệm
Trần tục cõi mơ cảnh họa thu

d1.
Kinh huyền tạo phước huệ tâm chân
Niệm tụng vui đời sống giữ thân
Tinh túy nở sen hồng bảo tháp
Ngạt ngào hương nhụy tích dương phần
Linh đài viếng phật tìm duyên phận
Kiếp nạn soi lòng ẩn thiện nhân
Vinh hạnh chữ tu đời khắc họa
Kinh huyền tạo hóa điểm kỳ trân

d2.
Trân kỳ điểm hóa tạo huyền kinh
Khắc họa đời tu chữ hạnh vinh
Nhân thiện ẩn lòng soi kiếp nạn
Phận duyên tìm Phật viếng đài linh
Dương phần tích nhụy hương ngào ngạt
Tháp bảo sen hồng nở túy tinh
Thân giữ sống đời vui tụng niệm
Chân tâm huệ phước tạo huyền kinh

e1.
Sang chiều cảnh nhạt nắng tan dần
Đến lại thu vàng lá ngập sân
Ngân khẽ tiếng chuông thiền lộng gió
Kệ kinh lời niệm tụng chuyên tâm
Nhân tiền kính Phật thành tiên đạo
Trí huệ khai nguyên hóa bạch vân
Tâm được giữ an lòng hướng thiện
Trần duyên kiếp mãn sẽ rời chân

e2.
Chân rời sẽ mãn kiếp duyên trần
Thiện hướng lòng an giữ được tâm
Vân bạch hóa nguyên khai huệ trí
Đạo tiên thành Phật kính tiền nhân
Tâm chuyên tụng niệm lời kinh kệ
Gió lộng thiền chuông tiếng khẽ ngân
Sân ngập lá vàng thu lại đến
Tan dần nắng nhạt cảnh chiều sang

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
07.8.2011

No comments:

Post a Comment