Monday, June 3, 2013

Dấu Xưa

Mời già nghe bài mới. 

Thơ: Diêu Linh. 
 Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương, 
Trình bầy: Hà Lan Phương 
Video Clip: Doãn Tình Buồn

 

No comments:

Post a Comment